Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy (please find Dutch version below)

For the convenience of our non-Dutch-speaking customers, please note that the following is a translated version of our privacy policy:

Resource For Creators BV

Resource For Creators BV is committed to protecting the privacy and security of your personal information. This privacy policy describes how we collect, use, share, and protect your data when you visit our website or use our services. By using our services, you consent to the use of your personal data as described in this privacy policy.

Data Collection and Use

We may collect personal data, including but not limited to your name, email address, contact details, and payment information when you register, make purchases, or interact with our website. Resource For Creators BV does not collect personal data from visitors reasonably known to be minors (under 18 years of age). Minors may not make purchases unless with the consent of parents or guardians.

Use of Personal Data for Orders and Marketing

By placing an order, you agree to the use of your personal data for order management, deliveries, invoicing, marketing, and advertising. For marketing purposes, we process data only if you have explicitly consented. Your data will not be shared with third parties. You have the right to access and correct your data at all times. You can also object to the processing of your data for direct marketing purposes at any time. For more information, you can refer to the public register maintained by the Commission for the Protection of Personal Privacy in Brussels.

Responsibility for Provided Data

We rely on the accuracy of the provided data and are not responsible for its correctness.

Information Sharing

We do not sell, trade, or transfer your personally identifiable information to third parties without your consent.

Information Collection

We actively collect information through queries, email communication, forms, forums, and IRC channels. Provided information may include personal data (such as name, address, email, phone number). Providing certain information is sometimes required to obtain benefits or participate in activities.

Data Retention

We retain personal information only for as long as necessary to fulfil the purposes for which it was collected.

Data Security

We implement appropriate security measures to prevent unauthorised access, modification, disclosure, or destruction of your personal information.

Data Disclosure

We may disclose personal information if required to comply with legal obligations or to protect our rights and property.

Passive Data Collection

While navigating the website, passive information is collected through technological tools such as IP addresses, cookies, and navigation data.

Use of Cookies

Our website uses cookies to enhance the user experience. These cookies may store user preferences and track user trends to improve the functionality and content of our site.

Managing Cookies

Users can manage cookie preferences through their browser settings. However, disabling cookies may affect the functionality of the site.

Use of IP Addresses

The site uses IP addresses for server investigation, statistical purposes, and site management/improvement. Your IP address is logged in certain cases to prevent security risks and abuse.

Contact Us

If you have any questions, concerns, or requests regarding our privacy policy or how we handle your data, please contact us at info@bakermat.net.

 

 

Privacybeleid

Resource For Creators BV

Resource For Creators BV zet zich in voor de bescherming van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid beschrijft hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensverzameling en -gebruik

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres, contactgegevens en betalingsinformatie wanneer u zich registreert, aankopen doet of interactie heeft met onze website. Resource For Creators BV verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers waarvan redelijkerwijs bekend is dat zij minderjarig zijn (jonger dan 18 jaar). Minderjarigen mogen geen aankopen doen, tenzij met toestemming van ouders of voogd.

Gebruik van Persoonsgegevens voor Bestellingen en Marketing

Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen, facturatie, marketing en reclame. Voor marketingdoeleinden verwerken we gegevens enkel indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. U heeft te allen tijde het recht op inzage en correctie van uw gegevens. Ook kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Verantwoordelijkheid voor Verstrekte Gegevens

We vertrouwen op de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid ervan.

Informatiedeling

We verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden zonder uw toestemming.

Verzameling van Informatie

We verzamelen actief informatie via vragen, communicatie per e-mail, formulieren, forums en IRC-kanalen. Verstrekte informatie kan persoonlijke gegevens bevatten (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer). Het verstrekken van bepaalde informatie is soms vereist om voordelen te verkrijgen of deel te nemen aan activiteiten.

Gegevensbehoud

We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld.

Gegevensbeveiliging

We implementeren passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

Gegevensopenbaarmaking

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken indien vereist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten en eigendommen te beschermen.

Passieve Gegevensverzameling

Tijdens het navigeren op de website worden passief informatie verzameld via technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies kunnen gebruikersvoorkeuren opslaan en gebruikerstrends volgen om de functionaliteit en inhoud van onze site te verbeteren.

Beheer van cookies

Gebruikers kunnen cookievoorkeuren beheren via de instellingen van hun browser. Het uitschakelen van cookies kan echter van invloed zijn op de functionaliteit van de site.

Gebruik van IP-adressen

De site maakt gebruik van IP-adressen voor serveronderzoek, statistische doeleinden en het beheren/verbeteren van de site. Uw IP-adres wordt in bepaalde gevallen gelogd om veiligheidsredenen en misbruik te voorkomen.

Contacteer ons

Als u vragen, zorgen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacybeleid of hoe we uw gegevens behandelen, neem dan contact met ons op via info@bakermat.net.